Polityka Prywatności I Plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej „RODO”). Mając to na uwadze, w celu określenia zasad zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych administrator strony internetowej https://visualeurope.pl sporządził politykę prywatności („Polityka Prywatności”).

Polityka Prywatności przygotowana została w zgodzie z postanowieniami RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 2460) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI VISUALEUROPE.PL

 • 1 Definicje Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:
 1. Administrator – Visual Europe Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 58, KRS: 0000966732, NIP: 5213965066, REGON: 521805341;
 2. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, a także inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt oraz dane statystyczne;
 3. Zgoda – każde dobrowolne, konkretne dla danego przypadku, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, daje do zrozumienia, iż zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 4. Oprogramowanie – przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu;
 5. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie ustawień strony internetowej do jego indywidualnych preferencji;
 6. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub przewidzenia aspektów dotyczących wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowań, lokalizacji czy zmiany miejsca przebywania tej osoby fizycznej;
 7. Przetwarzanie Danych Osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te spośród wymienionych, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 8. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://visualeurope.pl
 9. Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 10. Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu oraz kontaktuje się z Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego;
 11. Formularz Kontaktowy – rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 • 2

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych do celów:
  1. na które Użytkownik wyraził Zgodę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w szczególności w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, przesyłania informacji handlowych oraz przesyłanie treści marketingowych, a także kontakt telefoniczny na numer telefonu Użytkownika, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących przez Administratora);
  2. niezbędnych do wykonania umowy oraz związanych z podejmowaniem działań poprzedzających zawarcie umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w szczególności w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez

Administratora)

 1. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w szczególności w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną);
 2. wykonywania zadań wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w szczególności w celach statystycznych i archiwizacyjnych, obsługi reklamacji, skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika, obsługi kierowanych do Administratora zgłoszeń i zapytań, prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora oraz analizy, organizowania i ulepszania Serwisu i świadczonych usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 3. przetwarzania danych kandydatów do pracy w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia w ramach procesu rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO.
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla:
  1. otrzymywania informacji handlowej oraz treści marketingowych Administratora;
  2. udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym;
  3. kontaktu z Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy.
 2. Administrator Przetwarza Dane Osobowe przy stosowaniu następujących zasad:
  1. wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych;
  2. utrwalanie przetwarzanych Danych Osobowych wyłącznie na nośnikach informacji zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;
  3. wykonywanie nadzoru nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  4. przekazywanie danych uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. zachowywanie poufności co do przetwarzanych Danych Osobowych;
  6. zapewnianie osobom, których dane dotyczą, realizacji przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów praw.
 3. Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Zgody Użytkownika, będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia Zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać Zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach związanych z prowadzonymi przez Administratora procesami rekrutacyjnymi, będą przetwarzane przez czas trwania tych procesów, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – w takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
 5. Dane osobowe, których przetwarzanie umotywowane jest dochodzeniem ewentualnych roszczeń przez Administratora, będą przetwarzane do momentu przedawnienia przysługujących Administratorowi roszczeń.
 6. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 4-7 powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu ustania przyczyny, uzasadniającej ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności w przypadku danych statystycznych pozyskiwanych przez Administratora w formie zanonimizowanej. Dane Osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

 

 • 3

Prawa Użytkowników

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).
 2. W celu realizacji praw wymienionych w ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien przesłać stosowny wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail: polska@visualeurope.com bądź pisemnie na adres: ul. Bolesława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązującego prawa.
 • 4

Odbiorcy danych

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników swoim dostawcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne i szkoleniowe, a także partnerom oraz podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo lub osobowo.
 2. Serwis wykorzystuje wtyczki różnych portali społecznościowych. Dalsze informacje na temat odpowiednich portali społecznościowych, ich dostawców oraz postanowieniach dot. ochrony danych dostępne są w tabeli poniżej. Podczas korzystania ze strony internetowej dysponującej wtyczką portalu przeglądarka Użytkownika łączy się bezpośrednio z serwerami portali społecznościowych. W ramach tego procesu, za pośrednictwem wtyczki, portal bezpośrednio przesyła treści do przeglądarki Użytkownika, integrując je z witryną. Administrator nie ma wpływu na zakres danych pobieranych przez portal społecznościowy za pomocą takich wtyczek.
 3. Dzięki zintegrowanej wtyczce portal społecznościowy otrzymuje informację o tym, że

Użytkownik korzystał z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na portalu społecznościowym, portal może przyporządkować jego odwiedziny w Serwisie do konta Użytkownika.

 1. Informacje o celu i zakresie pobranych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez portal społecznościowy oraz informacje o prawach Użytkownika z tym związanych a także możliwościach dokonywania ustawień chroniących prywatność Użytkownika znajdują się w tabeli w ust. 5 poniżej.
 2. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby portal społecznościowy miał możliwość gromadzenia danych na jego temat przyporządkowując odwiedziny na witrynie do danych zapisanych na koncie użytkownika tego portalu, Użytkownik musi wylogować się z konta użytkownika tego portalu przed wejściem do Serwisu.
Wtyczka portali społecznościowychProvider lub portal społ.Polityka Prywatności
Facebook ButtonMeta    Platforms     Ireland

Ltd.,

4 Grand Canal Square,

Grand     Canal     Harbour,

Dublin 2, Irlandia

https://www.facebook.com/privacy/center/
LinkedIn ButtonLinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Plaza, Wilton Pl,

Saint Peter’s,

Dublin 2, Irlandia

https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy
Instagram ButtonMeta    Platforms     Ireland

Ltd.,

4 Grand Canal Square,

Grand     Canal     Harbour,

Dublin 2, Irlandia

https://privacycenter.instagram.com
YouTube ButtonGoogle LLC,

1600             Amphitheatre

Parkway

Mountain View, California

USA

https://policies.google.com/privacy
 1. Informacja o korzystaniu z Google Analytics.

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług Google Analytics, tj. platformy przeznaczonej do analiz stron internetowych oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics wykorzystuje Pliki Cookies w celu utworzenia informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu, które mogą być przekazane poza obszar EOG, w szczególności do USA, gdzie mogą zostać zapisane na serwerze Google. Google wykorzystuje dane pozyskane z Google Analytics w celu oceny korzystania przez Użytkownika z Serwisu, tworzenia raportów dotyczących ruchu w Serwisie i świadczenia innych usług na rzecz Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Google nie będzie wykorzystywać adresu IP przekazanego przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics w sposób prowadzący do jego powiązania z innymi danymi o Użytkowniku, posiadanymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania Plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w Oprogramowaniu. W takim przypadku jednak Użytkownik może utracić dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może także zapobiec przechwytywaniu danych wygenerowanych przez Pliki Cookies, dotyczących korzystania przez niego z Serwisu (łącznie z adresem IP), przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującymi linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 • 5

Profil Administratora w portalach społecznościowych

 1. Administrator korzysta z profili na portalach społecznościowych, których odwiedzenie przez Użytkownika może wiązać się z przekazaniem Administratorowi do przetwarzania danych osobowych, w tym danych statystycznych w postaci Plików Cookies, wykorzystywanych przez poszczególne serwisy.
 2. W przypadku danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem profilu Administratora w portalach społecznościowych, administratorami danych osobowych są także:
  1. Meta Platforms Ireland Ltd. – w przypadku danych osób korzystających z fanpage

Administratora w portalu Facebook oraz Instagram, lub kontaktujących się z Administratorem przy pomocy komunikatora Messenger. Więcej informacji o przetwarzaniu danych za pośrednictwem portali społecznościowych Meta znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/center/;

 1. Google LLC – w przypadku danych osób korzystających z kanału Administratora w portalu YouTube. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google znajduje się pod linkiem https://policies.google.com/privacy;
 2. LinkedIn Ireland Unlimited Company – w przypadku danych osób korzystających z profilu Administratora w portalu LinkedIn. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez LinkedIn znajduje się pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.
 1. Podmioty, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą przetwarzać dane osobowe osób korzystających z profilu Administratora w portalach społecznościowych we własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób korzystających z tych portali. Gromadzenie danych odbywa się przy wykorzystaniu Plików Cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danym połączenia użytkowników zarejestrowanych na danym portalu, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia tego portalu.

 

 • 6

Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:

 

Nazwa CookieRetencjaCel zapisania
IDE

(doubleclick.net)

2 lataDostarcza spersonalizowane reklamy (marketing / tracking)
datr

(facebook.com)

2 lataZapobiega oszustwom (marketing / tracking)
1P_JAR (google.com)1 miesiącDostarcza spersonalizowane reklamy (marketing / tracking)
AID (google.com)2 lataKoordynacja wyświetlania treści reklamowych urządzeniami przy pomocy Google Analyticspomiędzy    różnymi
CONSENT

(google.com)

TrwałePrzechowuje informacje o wyrażeniu zgody na wyświetlanie treści podmiotów trzecich
NID (google.com)6 miesięcyDostarcza spersonalizowane reklamy (marketing / tracking), przechowuje preferencje użytkownika
_Secure3PAPISID

(google.com)

2 lataTworzy profil zainteresować użytkownika witryny w celu pokazywania odpowiednich i spersonalizowanych reklam
_Secure-3PSID

(google.com)

2 lataTworzy profil zainteresować użytkownika witryny w celu pokazywania odpowiednich i spersonalizowanych reklam
_Secure3PSIDCC

(google.com)

2 lataTworzy profil zainteresować użytkownika witryny w celu pokazywania odpowiednich i spersonalizowanych reklam
CONSENT

(google.pl)

TrwałePrzechowuje informacje o preferencjach użytkownika oraz personalizuje treści reklamowe
_Secure3PAPISID

(google.pl)

2 lataTworzy profil zainteresować użytkownika witryny w celu pokazywania odpowiednich i spersonalizowanych reklam
_Secure-3PSID

(google.pl)

2 lataTworzy profil zainteresować użytkownika witryny w celu pokazywania odpowiednich i spersonalizowanych reklam
CookieConsent1 rokPrzechowuje informacje dotyczące preferencji w zakresie zgody na korzystanie z plików cookies
_utmaTrwałePrzechowuje informacje o dacie i czasie korzystania z witryny
_utmbSesyjnePrzechowuje informacje o czasie odwiedzin witryny
_utmc30 minutPrzechowuje informacje o czasie odwiedzin witryny
_utmt_UA-

148359730-1

1 dzieńZbiera statystyczne informacje o zachowaniu użytkownika podczas korzystania witryny
_utmv2 lataJest zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu umożliwienia Google

Analytics jego klasyfikacji

_utmz6 miesięcyPrzechowuje informacje o źródłach ruchu na witrynie oraz kampaniach za pośrednictwem których użytkownik dostał się do witryny
_dc_gtm_UA-

148359730-1

1 minutaPrzechowuje informację na temat liczby żądań wczytania skryptu Google

Analytics, w celu śledzenia wydajności kampanii reklamowych

_fbp3 miesiąceOdpowiada za wyświetlanie treści reklamowych podczas pobytu na portalu Facebook lub innej platformie korzystającej z bazujących na Facebook treści reklamowych, po odwiedzeniu tej witryny
_ga2 lataPrzechowuje oraz zlicza ilość wyświetleń witryny
_gat_UA-

148359730-1

SesyjnePozwala właścicielowi witryny na śledzenie zachowań użytkowników oraz ocenę wydajności witryny
_gcl_auTrwałeMierzy skuteczność działań reklamowych na witrynach korzystających z usług

Google

_gid1 dzieńPrzechowuje oraz zlicza ilość wyświetleń witryny
 1. Oprogramowanie może domyślnie dopuszczać przechowywanie Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania Plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w Oprogramowaniu. W takim przypadku jednak Użytkownik może utracić dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 • 7

Wyłączenie obsługi Plików Cookies

 1. Użytkownik może w każdym momencie zablokować Pliki Cookies, wyłączając tym samym ich obsługę w stosowanym przez siebie Oprogramowaniu.
 2. Wyłączenie obsługi Plików Cookies możliwe jest z poziomu Oprogramowania (przeglądarki) w Urządzeniu Użytkownika. Instrukcja blokowania Plików Cookies:

 

 • w przypadku Oprogramowania Google Chrome dostępna jest pod adresem:

https://support.google.com/chrome/answer/95647#zippy=%2Czezwalanie-na-pliki-cooki  e-i-ich-blokowanie;

 • w przypadku Oprogramowania Safari oraz Urządzeń: iPhone, iPad, iPod Touch dostępna jest pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;
 • w przypadku Oprogramowania Microsoft Edge dostępna jest pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%8

5dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;

 • w przypadku Oprogramowania Mozilla Firefox dostępna jest pod adresem:

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanieciasteczek;

 

 1. w przypadku stosowania przez Użytkownika innego Oprogramowania niż wskazane w ust. 2 powyżej (tj. wszystkich pozostałych przeglądarek internetowych), uzyskanie szczegółowej instrukcji blokady/wyłączenia obsługi Plików Cookies możliwe jest poprzez stronę pomocy danego Oprogramowania.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie visualeurope.pl.

 

pályázatok